ផលិតផល

 • Nadroparin Calcium Injection

  ការចាក់បញ្ចូលជាតិកាល់ស្យូម Nadroparin

  ឈ្មោះផលិតផល៖ ការចាក់បញ្ចូលជាតិកាល់ស្យូម Nadroparin

  កម្លាំង៖ ០,៤ មីលីក្រាម៖ ៤១០០IU, ០,៦ ម។ ម៖ ៦១៥០IU

  កញ្ចប់៖ សឺរាុំង / ប្រអប់តែមួយដូស ២ ដង

  ការណែនាំ៖ សឺរាុំងដែលបានបំពេញមុននីមួយៗមានៈ

  ជាតិកាល់ស្យូម Nadroparin ទទួលបានពី Porcine ពោះវៀន Mucosa ៤.១០០ ប្រឆាំងនឹង Xa អាយយូ

  ជាតិកាល់ស្យូម Nadroparin ទទួលបានពី Porcine ពោះវៀន Mucosa 6,150 ប្រឆាំងនឹង Xa IU