ផលិតផល

 • Dalteparin Sodium Injection

  ការចាក់ថ្នាំ Dalteparin សូដ្យូម

  ឈ្មោះផលិតផល៖ ការចាក់ថ្នាំសូដ្យូមដាលីសរីរិន

  កម្លាំង: 0.2ml: 5000IU, 0.3ml: 7500IU

  កញ្ចប់៖ សឺរាុំង / ប្រអប់តែមួយដូស ២ ដង

  ការណែនាំ៖ សឺរាុំងដែលបានបំពេញមុននីមួយៗមានៈ

  Dalteparin Sodium (BP) ទទួលបានពី Porcine Intestinal Mucosa 5,000 Anti-Xa IU

  Dalteparin Sodium (BP) ទទួលបានពី Porcine ពោះវៀន Mucosa 7,500 ប្រឆាំងនឹង Xa IU