ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពេញលេញ

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពេញលេញ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស៊ីណា
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ២
៣.Mucosa ពី ១ និង ២ សុទ្ធតែសម្រាប់ផលិតកម្មមូលដ្ឋានប្រេងឆៅស៊ីអេសប៊ី

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសចិន
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ EU
3. មូលដ្ឋានប្រេងឆៅស៊ីអេសប៊ីអូ (ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩)